Opbrengst Boeken- en Platenmarkt 19 nov € 4.040,-

10 dec Kerstmarkt
11 dec Kerstmarkt en Sing-In
28 jan Snuffelmarkt
13 mei Snuffelmarkt
24 juni Boek- en platenmarkt
23 sept Snuffelmarkt
18 nov Boek- en platenmark
09 dec Kerstmarkt
10 dec Kerstmarkt en Sing In

© disigned by P.J.M. Rademakers