Naam, zetel, duur

Artikel 1

 1. De stichting draagt de naam "Stichting behoud St. Josephkerk Roosendaal"
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Roosendaal.
 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel en middelen

Artikel 2

 1. De stichting heeft ten doel het verwerven van geldmiddelen ten behoeve van de restauratie en het onderhoud van de St. Josephkerk te Roosendaal en voorts al hetgeen daartoe behoort, daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettige middelen.

Financiën

Artikel 3

 1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuur

Artikel 4

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
 2. De bestuursleden worden benoemd op voordracht van het parochiebestuur van Rooms-Katholieke Parochie Emmaüs te Roosendaal.
 3. én lid van het bestuur wordt benoemd op voordracht van en uit het parochiebestuur van de Rooms-Katholieke Parochie Emmaüs te Roosendaal.
 4. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 5. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden
  voorzien.
 6. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
 7. Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

© disigned by P.J.M. Rademakers